Политика на Бисквитки

“БИСКВИТКИ”
Нашият сайт  www.stelkor.bg, използва “бисквитки” /малки файлчета, поставени на твърдия диск на потребителите на сайта/, за да ви отличи от други потребители на нашия сайт. Това ще ни помогне да ви предоставим по-добър опит, когато търсите в нашия сайт, а също ни помага да подобрим нашия уебсайт. Ние използваме “бисквитките”, за да може да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите които предоставяме, съдържанието и рекламата,  да се измери промоционалната ефективност и да се  доверието и сигурността.
Някои бисквитки съдържат лични данни – например, кликвайки на бутона “запомни ме”, когато влезете в системата, “бисквитката” ще съхрани потребителското ви име. “Бисквитките” няма да събират информация, която да идентифицира потребителя, а вместо това ще се събира обща информация, например “как потребителите стартират и използват системите” или “общо местоположението на потребителя”.
Вие винаги можете да се откажете от “бисквитките”, ако вашият браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от системите на-stelkor.bg.
Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с използването на “бисквитки” от наша страна докато не ги премахнете ръчно в настройките на вашия браузър.
GDPR Декларация за поверителност
ДЕКЛАРАЦИЯ – ИНФОРМИРАНОСТ

по   приложение на  Регламент (ЕС) 2016/679

 

Подписаният/та,…………………………………………………………. с  адрес за кореспонденция и доставка……………………………………………………, мобилен номер:…………………………………, електронна поща за получаване на изявления в електронна форма:…………………………………………………………………..

 

С  НАСТОЯЩАТА   ДЕКЛАРАЦИЯ

 

1. Заявявам, че съм информиран/а и доброволно предоставям на Боян Боянов, ЕГН 6805151289 ул. “Баучер” №5 , ап.79 9002, Варна Bulgaria и възлагам мои лични данни да бъдат съхранявани и обработвани във връзка с предстоящ за сключване  договор за онлайн покупко-продажба на продукти между мен и дружеството с цел развитие на отношенията по договора- доставка на заказаните продукти и тяхното заплащане и във връзка с изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Запознат/а съм с правата си по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и с правата ми: на информация,  на корекция,  на „правото да бъдеш забравен“, на пренос на данни, на профилиране, на възражение, на ограничаване на обработването, на жалба, отразени изрично в изготвената политика на дружеството за защита на личните данни.

3. С оглед изброените по-горе цели възлагам и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели: пощенски/ куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки и заплащане на дължимата сума и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им и съответно извършеното плащане;         лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти,  и др.;               органи, институции и лица,  които изискват предоставянето на лични данни по силата на действащото законодателство; банки за обслужване на плащанията, извършени от мен; на лица, обработващи данните от свое име – компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите,  Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред; институции за събиране на вземания, държавни и/или общински органи.

4. Известно ми е, че във всеки един момент имам право на достъп до предоставените с настоящата лични данни, както и да ги коригирам. Запознат/а съм, че мога да осъществявам тези мои права по реда определен в ЗЗЛД, както  и на Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящата подписвам осъзнато, информирано и с добра воля.

 

ДЕКЛАРАТОР: ____________________

(три имена и подпис)

Translate »